Hội thi mở khá lâu rồi, nay mới nhận được một vài hình ảnh của Hội thi nên giới thiệu các bạn xem:

chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Kết thúc

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi


Chào mào Quảng Ngãi mở Hội thi ở Trường chim Như Ngọc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi